Kasutustingimused

Kehtiv 1.aprillist 2017

Kasutustingimused


Ettevõtte teenuste kirjeldus ja kasutustingimustega nõustumine

Tere tulemast leheküljele www.foxtv.ee, mida haldab FOX Networks Group UK Limited („Ettevõte“ või „Meie“). Ettevõtte leheküljel www.foxtv.ee pakutavad teenused hõlmavad kõiki FOX-märgistusega veebilehti („FOX Veebileht“), video- ja mobiiliteenuseid ning kõikvõimalikke muid teenuseid, sisu või rakendusi, mida aeg-ajalt Ettevõtte poolt Ettevõtte äriga („Ettevõtte Teenused“) seoses pakutakse.

Ettevõte sisustab www.foxtv.ee ja Ettevõtte Teenuseid Teie isikliku nautimise ja meelelahutuse jaoks. Külastades veebilehte www.foxtv.ee (olles nii registreeritud liige kui tavakasutaja) või kasutades Ettevõtte Teenuseid, nõustute käesoleva Kokkuleppega ja selle tingimustega ning võimalik tulevaste muudatustega („Kokkulepe“) ning nõustute kinni pidama kõigist rakenduvatest seadustest, reeglitest ja regulatsioonidest („Rakenduv Seadus“). Palun tutvuge käesoleva Kokkuleppega põhjalikult. Ettevõte võib käesolevat Kokkulepet muuta igal ajal, muudatused jõustuvad nende postitamisega leheküljele www.foxtv.ee. Kõik materiaalsed muudatused on vaid edasiulatuvalt rakenduvad. Teie edasine veebilehe www.foxtv.ee või Ettevõtte teenuste kasutamine selliste muudatuste järgselt tähendab Teie nõustumist muudetud Kokkuleppega. Seega on oluline, et vaataksite Kokkuleppe regulaarselt üle. Selle Kokkuleppega mittenõustumise või Rakenduva Seaduse täitmisega mittenõustumise korral peate FOX Veebilehe ja Ettevõtte Teenuste kasutamise koheselt lõpetama.

Käesolevast Kokkuleppest on võimalik koopia saada e-posti teel, kirjutades meile aadressil: Sille.Ruus@fox.com, Teema: Kasutustingimused. Teie kindlatele Ettevõtte Teenustele ligipääsemine ja nende kasutamine võib eeldada nõustumist lisatingimustega, mis on säärastele Ettevõtte Teenustele rakenduvad, lisaks käesolevale Kokkuleppele, võides vajada ka Tarkvara või Sisu (mõlemad on alljärgnevalt defineeritud) allalaadimist.

Kõlblikkus veebilehel www.foxtv.ee registreerumiseks ja kasutajakonto turvalisuse jaoks vajalikud tingimused

Ettevõtte Teenuseid tohivad kasutada vaid isikud, kes on vähemalt 13 aastat vanad. Kogu registreerumisel esitatav teave kasutaja loomiseks peab olema täpne ja ajakohane. Teie vastutate oma salasõna konfidentsiaalsuse ja kogu kasutajakonto aktiivsuse eest. Seega on väga oluline, et Te oma kasutajakonto salasõna kellegagi ei jagaks. Te nõustute mitte ühelgi ajahetkel kasutama teise liikme või abonendi kasutajakontot, -nime, e-posti aadressi või salasõna. Te nõustute teatama Ettevõttele koheselt sellest, kui kahtlustate, et Teie kasutajakontole või salasõnale on autoriseerimata ligi pääsetud või neid on autoriseerimata kasutatud.

Lõpetamine

Käesolev Kokkulepe on täies jõus ja kehtiv Ettevõtte Teenuste kasutamise ajal. Teil on võimalik Ettevõtte Teenuste tellimine peatada igal ajal ja igal põhjusel, kasutades kodulehel asuvat vastavat nuppu või järgides uudiskirjas leiduvaid tellimuse lõpetamise juhiseid. Ettevõte võib igal ajal, põhjusega või põhjuseta, põhjendades või põhjendamata, ilma vastutust omamata, peatada Teie ligipääsu Ettevõtte Teenustele. Veel enam, isegi pärast seda, kui Teie ligipääs Ettevõtte Teenustele on peatatud, jääb käesolev Kokkuleppe kehtima. Te nõustute, et Teie kasutajakonto on mitteülekantav ja selle tegevus peatub Teie surmaga.

Tasud
Te tunnustate Ettevõtte ainuõigust tellimustasude küsimiseks igasuguse Ettevõtte Teenuste osa eest. Ettevõte annab Teile eelnevalt teada kõigist tasudest, sealhulgas igasugustest selliste tasude muutumistest ja võimalusest oma tellimus peatada, kui Te ei soovi muutunud tasu tasuda. Jätkates Ettevõtte Teenuste kasutamist tellimustasude muutumise järgselt, annate selge nõusoleku muutunud tellimustasude kasutamiseks ning vastutate selliste tellimustasude tasumise eest, vastavalt oma tellimusele. Kui Ettevõte peatab või lõpetab Teie ligipääsu Ettevõtte Teenustele selle tõttu, et olete Kokkulepet või Rakenduvat Seadust rikkunud, siis ei ole Teil õigust sääraste tasude või muude maksete tagasi saamiseks ükskõik millises kasutamata mahus.

Veebilehel www.foxtv.ee teenuste või toodete ostmine
Ostes veebilehel www.foxtv.ee teenuse või toote („Veebilehe Teenus“), võite Te olla kohustatud iseseisvale kolmandast poolest ettevõttele (või ettevõtetele), mis on Ettevõtte poolt valitud, kuid sellega mitte seotud („Makseteenuse Pakkuja“) andma isiklikke andmeid, sealhulgas krediitkaardi- ja arveldusandmed („Isiklikud Finantsandmed“). Juhul, kui Makseteenuse Pakkuja on vastutav Teie Isiklike Finantsandmete kogumise, edastamise ja/või töötlemise eest ja mõnel juhul ka tellimuse täitmise eest, on Veebilehe Teenuste kasutamisest tingitud maksekohustused seotud Makseteenuse Pakkuja kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga (-tega). Tehes ostu veebilehel www.foxtv.ee, annate maksekaardi kasutamise omapoolse kinnituse selleks, et olete volitatud ostu tegema. Veebilehe Teenuse ostmiseks peate olema vähemalt 18 aastat vana.

Ettevõte ei paku tagatist ega võta mingit vastutust ükskõik millise kahju eest, mis on seotud Teie poolse tellimusega Ettevõtte Teenuse saamiseks Makseteenuse Pakkujalt. Sellistel juhtudel on Makseteenuse Pakkuja kõigi selliste tellimuste eest vastutav. Te olete ainuisikuliselt vastutav kõigi tehingute eest, mis kasutavad Teie Isiklikke Finantsandmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult kõigi maksete eest. Te võtate teadmiseks ja nõustute, et juhul, kui Makseteenuse Osutajal on raskus, mis mõjutab Teie Isiklikke Finantsandmeid, ei ole Ettevõte mingil viisil Teie ees vastutav.

Ettevõte ei hoiusta ega salvesta Isiklikke Finantsandmeid, mis on seotud ostude või muude tehingutega, mida Ettevõtte Teenuste kaudu teete. Seetõttu peaksite ise pidama arvestust kõigi oma tehingute kohta. Kui Teil on küsimusi seoses oma tehingutega või kui usute, et esineb viga, tehtud on autoriseerimata tehing või toiming Teie Isiklikke Finantsandmeid kasutades, siis tuleb Teil ühendust võtta Makseteenuse Pakkujaga.

Ettevõtte sisu
Ettevõtte Teenused sisaldavad informatsiooni, teksti, faile, pilte, videomaterjali, helisid, muusikalisi palasid, autoriõigustega töid, rakendusi ja muud materjali ning sisu (kõik koos nimetusega „Sisu“), mis on Ettevõtte oma („Ettevõtte Sisu“). Ettevõtte Sisu on kaitstud autoriõiguste, kaubamärkide, patentide, ärisaladuste ja teiste seadustega, Teie ja Ettevõtte vahelises suhtes, jätab Ettevõte endale kõik õigused Ettevõtte Sisule ja Ettevõtte Teenustele. Ettevõte annab siinkohal Teile piiratud, tagasivõetava ja edasiantamatu litsentsi pääsemaks ligi ja vaatamaks FOX Veebilehte ja kasutamaks Ettevõtte Teenuseid. Ettevõtte Teenused võivad sisaldada ka kasutajate ja Ettevõtte litsentsiandjate Sisu. Välja arvatud juhtudel, mis on mainitud käesolevas Kokkuleppes või sõnaselgelt Ettevõtte Teenustes lubatud, ei tohi Te kopeerida, laadida alla, salvestada, taastoota, duplikeerida, arhiveerida, üles laadida, modifitseerida, tõlkida, avaldada, edastada, taasedastada, jagada, esitada, kuvada, müüa ega muul moel kasutada Sisu, mis on leitav Ettevõtte Teenustest või nende kaudu.

Välja arvatud eksplitsiitselt või sõnaselgelt Ettevõtte poolt lubatud juhtudel on rangelt keelatud luua töid ja materjale (sealhulgas, kuid mitte ainult šriftid, ikoonid, lingid, nupud, taust, kuvateemad, online-postkaardid, montaažid, videosegud ja sarnased videod, tervituskaardid ja litsentseerimata kaup), mis on tuletatud Ettevõtte Sisust või sellel põhineb. See keeld rakendub hoolimata sellest, kas tuletistöid ja -materjale müüakse, vahetatakse või antakse ära. Te ei tohi otseselt või ükskõik millist seadet, tarkvara, internetilehte, veebipõhist teenust või muud viisi kasutades, eemaldada, vältida, segada või kõrvale hiilida autoriõigusest, kaubamärgist või muust omanditeatest, mis on Sisule või ükskõik millisele digitaalõiguste haldamise mehhanismile, seadmele või muule sisukaitse või -ligipääsu kontrollimeetmele Sisuga seoses märgitud, sealhulgas geofiltreerimismehhanismist.

Ettevõtte teenuste kasutamine
Ettevõtte Teenuseid pakutakse vaid Teie isiklikuks kasutamiseks, neid ei või kasutada ärilistel eesmärkidel. Ettevõte jätab endale õiguse äriline sisu oma ainuõigusel eemaldada. Te mõistate, et olete vastutav kogu enda poolt postitava, üleslaaditava, edastatava, e-kirja teel saadetava või muul viisil saadavaks tehtava Sisu eest, mis on seotud Ettevõtte Teenustega või nende kaudu kättesaadav (ühiselt „Kasutaja Loodud Sisu“). Sellest tulenevalt valige palun hoolikalt teave, mida Ettevõtte Teenuste kaudu või nendega seoses postitate. Te saate aru, et Ettevõte ei kontrolli Kasutajate Loodud Sisu Ettevõtte Teenuste kaudu ja seega võite kokku puutuda solvava, sündsusetu, ebatäpse või muul viisil kaheldava Sisuga. Ettevõte ei võta mingit vastutust sellist tüüpi Sisu eest. Saades teada Ettevõtte Teenuste väärkasutusest, teavitage palun Ettevõtet sellest koheselt, külastades lehte www.foxtv.ee /contact. Ettevõte ei võta mingisugust vastutust Ettevõtte Teenuste jälgimise eest seoses ebasobiva Sisu või käitumise olemasoluga. Kui ükskõik millisel ajahetkel otsustab Ettevõte oma ainuõiguse alusel Ettevõtte Teenuseid järgida, ei võta Ettevõte sellest hoolimata mingisugust vastutust muu sisu kui vaid Ettevõtte Sisu eest, võttes endale mitte mingisugust vastutust ebasobiva Sisu muutmise või eemaldamise eest, võttes mitte mingit vastutust ükskõik millise kasutaja käitumise eest.

Te nõustute Ettevõtte Teenuseid mitte kasutama selleks, et:

 • postitada, üles laadida või muul viisil edastada või luua link Sisuni, mis on: ebaseaduslik; ohustav; ohtlik; solvav; pornograafiline või paljastatust sisaldav; ahistav; liiga vägivaldne; piinav; alandav; teise isiku privaatsfääri tungiv; reklaam; kaubamärk; patent; ärisaladus; leping või muud õigused; nilbe; laimav; vihkav või diskrimineeriv;
 • rikkuda teiste õigusi, sealhulgas patendi-, kaubamärgiõigusi, ärisaladust, autoriõigusi, privaatsust, avaldamis- või muid omandiõigusi;
 • ahistada või vigastada teist isikut;
 • kasutada ära või ohustada alaealist;
 • kehastada või üritada kehastada teist isikut või üksust;
 • alustada või toetada tegevust, mis sisaldab viiruste, bot’ide, usside või muu arvutikoodi, failide või programmi kasutamist, mis takistab, hävitab või piirab arvutitarkvara või -riistvara või -telekommunikatsioonivarustuse funktsionaalsust või muul viisil võimaldab autoriseerimata ligipääsu arvutile või arvutivõrgule;
 • segada, kahjustada, takistada, halvendada, luua ebavajalikku takistust Ettevõtte Teenuste kasutamiseks või saada autoriseerimata ligipääsu Ettevõtte Teenuste kasutamiseks – Ettevõtte Teenuste hulka kuuluvad ka Ettevõtte servereid, võrke või kontosid;
 • katta, eemaldada, lülitada välja, blokeerida või hägustada reklaame või osasid sellest Ettevõtte Teenustes;
 • kasutada tehnoloogiat või automatiseeritud süsteemi, nagu skript või bot, selleks, et koguda kasutajanimesid, salasõnasid, e-posti aadresse või muid andmeid Ettevõtte Teenustest; või kõrvale hiilida turvatehnoloogiast või tarkvarast, mis on osa Ettevõtte Teenustest, või neid muuta;
 • saata Ettevõtte Teenuste kaudu hulgi mittesoovitud teateid või muud soovimatut massikommunikatsiooni või seda (otseselt või kaudselt) põhjustada. Nii tehes tunnistate Ettevõttele märgatava kahju põhjustamist.
 • küsida, koguda või taotleda isiklikke andmeid äri- või ebaseaduslikeks eesmärkideks.
 • postitada, laadida üles või muul viisil edastada teise isiku pilti või videot, saamata selleks tolle isiku luba;
 • viia läbi ärilist tegevust (sealhulgas, kuid mitte ainult müüke, võistlusi või loose), ilma Ettevõtte eelneva kirjaliku loata;
 • kasutada Ettevõtte Teenuseid konkureerivate teenuste reklaamimiseks või turundamiseks;
 • kasutada Ettevõtte Teenuseid viisil, mis ei ole kooskõlas Rakenduva/-te Seaduse/-tega;
 • üritada, toetada või julgustada teisi tegema midagi eelmainitust.

Ettevõte jätab endale õiguse, kuid ei võta mingit vastutust ega kohustust, eemaldada Kasutajate Loodud Sisu, mis on vastuolus Kokkuleppega, nii nagu Ettevõte on oma ainuõiguse alusel otsustanud. Te tunnistate Ettevõtte ainuõigust uurida ja võtta juriidilisi samme igaühe vastu, kes Ettevõtte ainuotsustusõiguse alusel Kokkulepet rikub. Ettevõte võib sulgeda Teie kasutajakonto ja/või teavitada Kokkulepet rikkuvast Kasutajate Loodud Sisust, käitumisest või tegevusest õiguskaitseorganeid.

Te tunnistate Ettevõtte õigust saada ligi teabele, mille olete www.foxtv.ee kaudu edastanud, säilitada seda teavet ja seda, sealhulgas Kasutajate Loodud Sisu, avaldada, kui Ettevõte heas usus arvab, et säärane teabele ligipääs, selle säilitamine või avaldamine on vajalik selleks, et: (i) kaitsta Ettevõtte, meie omanik-, tütar- või sidusettevõtete („Sidusettevõtted“) või nende töötajate, agentide või töövõtjate (sealhulgas meie kokkulepete jõustamine) juriidilisi õigusi või vara; (ii) kaitsta Ettevõtte Teenuste Kasutajate või avalikkuse turvalisust, sealhulgas kiireloomuliste asjaolude korral; (iii) kaitsta pettuste eest või rakendada riskijuhtimise eesmärke; või (iv) järgida seadust või juriidilist protseduuri. Palun tutvuge meie Privaatsuspoliitikaga veebilehel saamaks rohkem teada selle kohta, kuidas me Teie andmeid kasutame.

Auhinnavõistlused
Me järgime spetsiifilisi reegleid iga võistluse või kampaania käigus, milles Te FOX Veebilehe kaudu osalete. Kui me teisiti ei ütle, siis on kõigis FOX veebilehel pakutavates auhinnaloosides ja võistlustes võimalik osaleda vaid Eesti residentidel.

Teie omandiõigused
Ettevõte ei nõua mingit omandiõigust Kasutajate Loodud Sisule, mida Te Ettevõtte Teenuste kaudu või nendega seotult postitate, üles laadite, e-kirja teel edastate või muul viisil saadavaks muudate. Seda muidugi juhul, kui kasutaja postitatud Sisu ei sisalda Ettevõtte või Sidusettevõtte omandisse kuuluvat. Postitades Kasutaja Loodud Sisu Ettevõtte Teenuste juures, kaudu või nendega seotult, anname Ettevõttele ja meie Sidusettevõtetele, litsentseeritud ja autoriseeritud kasutajatele, alatise, mitteeksklusiivse, täielikult tasustatud ja autoritasuta, edasi litsentseeritava, (osaliselt või täielikult) vahetatava ülemaailmse litsentsi kasutamaks, muutmaks, välja lõikamaks, kohandamaks, loomaks tuletistöid ja -kompilatsioone, esitamaks avalikult, kuvamaks avalikult, taastootmaks või jagamaks sellist Kasutajate Loodud Sisu Ettevõtte Teenustes, nende kaudu või nendega seotult, koos Kolmandate Osapooltega (defineeritud all) sisu jagades või sündikaatidesse ühinedes, kõigis meediaformaatides, mis on olemas või siinjärgnevalt välja mõeldakse, igal ja kõigil eesmärkidel, kuid mitte ainult turundus- või ärieesmärkidel. Säärase Kasutajate Loodud Sisu kasutamine ettevõtte poolt ei nõua Teie eelnevat teavitamist ega Teie poolset luba või Teile või ühelegi teisele isikule või üksusele tehtavat makset. Ettevõte jätab endale õiguse piirata Kasutajate Loodud Sisu mahtu Ettevõtte Teenustes.

Te kinnitate ja tagate selle, et: (i) Teilt pärinev Kasutajate Loodud Sisu on Teie omandis või on olemas muu õigus saada käesolevas peatükis defineeritud litsents; (ii) Teie poolt Ettevõtte Teenustesse, Kolmandate Poolte Teenustesse (defineeritud all) või nendega seotult postitatav Kasutajate Loodud Sisu ei riku privaatsus-, avaldamis- autoriõigusi, lepingulisi või ükskõik millise isiku või üksuse muid õiguseid. Teie nõustute tasuma kõigi autoritasude, tasude ja muude ükskõik millisele isikule või üksusele võlgnetavate summade eest, mis on tingitud Teie poolt postitatud Sisu kasutamisest selle postitamisel Ettevõtte Teenuste või Kolmandate Poolte Teenuste kaudu.

Autoriõigused ja muu intellektuaalne omand
Ettevõte austab teiste intellektuaalomandit ja nõuab, et meie kasutajad teeksid sama. Te ei tohi üles laadida, manustada, postitada, saata e-kirja teel, edastada või muul moel teha saadavaks materjali, mis rikub autori-, patendi, kaubamärgiõiguseid, ärisaladust või muud ükskõik millisele isikule või üksusele kuuluvat omandiõigust. Ettevõtte poliitika näeb ette vastavate tingimuste korduvate rikkujate ligipääsu peatamise Ettevõtte teenustele.

Uskudes, et FOX Veebilehel olev või lehelt lingitud materjal rikub Teie autoriõiguseid, saatke palun väidetava rikkumise kohta teade meie Ettevõtte Autoriõiguste Agendile (vaata all) kogu järgneva teabega: (a) väidetavalt rikutud autoriõigusega töö tuvastamine; mitme rikkumise korral esinduslik nimekiri rikutud autoriõigustega töödest; (b) väidetavalt rikutud autoriõigusega materjali tuvastamine, andes meile piisavalt teavet, tuvastamaks materjal Ettevõtte Teenustes (veebilehtede aadressid, kus rikutud autoriõigusega materjal esineb); (c) mõistlikult piisav teave selleks, et saaksime Teiega ühendust võtta (Teie aadress, telefoninumber ja võimaluse korral e-posti aadress); (d) Teie-poolne avaldus selle kohta, et Teil on heauskne veendumus selle kohta, et vaidlusalune kasutus ei ole autoriõiguse omaniku, selle agendi või seaduse poolt lubatud; (e) Teie-poolne avaldus selle kohta, et teates sisalduv teave on Teie teadmiste kohaselt täpne ja Teie-poolne avaldus, mis kinnitab, et olete väidetavalt rikutud autoriõiguse eksklusiivne omanik või Teid on omaniku poolt vastavalt käituma volitatud; (f) Teie füüsiline või elektrooniline allkiri. Ettevõtte Autoriõiguste Agent on võimalik teate edastamiseks kätte saada järgnevalt: e-postiga aadressil [Sille.Ruus@fox.com].

Kolmandate poolte lingid ja teenused
Ettevõtte Teenused või kolmandad pooled võivad pakkuda linke teistele veebilehtedele, rakendustele, ressurssidele või teenustele, mis on kolmandate poolt loodud („Kolmandate Poolte Teenused“). Kasutades Kolmanda Poole Teenust, suhtlete Te kolmanda poole mitte Ettevõttega. Otsustades kasutada Kolmanda Poole Teenust ja sellega teavet jagades, võib Kolmanda Poole Teenus kasutada ja jagada Teie andmeid vastavalt Kolmanda Poole Teenuse privaatsuspoliitikale ja Teie privaatsussätetele selles teenuses. Enne Kolmanda Poole Teenuse kasutamist tuleks selle privaatsuspoliitikaga hoolikalt tutvuda. Lisaks sellele, et kolmas pool pakub Kolmanda Poole Teenust, võib ta kasutada ka teisi osapooli selleks, et pakkuda osa Teile pakutavast rakendusest või teenusest, olgu tegemist tehnoloogia, arenduse või makseteenustega. Ettevõte ei ole vastutav ega garanteeri, sõnaselgelt ega kaudselt, Kolmandate Poolte Teenuseid ega nende teenuste pakkujaid (sealhulgas, kuid mitte ainult selliste Kolmandate Poolte Teenuste pakutava teabe täpsus või täielikkus või nende Teenuste privaatsuspraktikad). Kolmanda Poole Teenuse kaasamine või sellele lingiga viitamine ei tähenda Kolmanda Poole Teenuse heakskiitmist või toetamist. Ettevõte ei ole vastutav ühegi veebilehe sisu ega praktikate eest, välja arvatud www.foxtv.ee, isegi kui www.foxtv.ee lehel olevad lingid on kasutuses Sidusettevõtte muu ettevõttega, mis on veebilehega www.foxtv.ee seotud. Kasutades Ettevõtte Teenuseid, tunnustate Te seda, et Ettevõte ei ole Teie ees vastutav sisu või muude materjalide eest, mida majutatakse või pakutakse ühegi teise veebilehe kui www.foxtv.ee poolt. Kolmandate Poolte Teenustele ligi pääsedes teete seda omal vastutusel. Ettevõte julgustab seda, et Te ei annaks isikuliselt äratuntavat teavet ühelegi Kolmanda Poole Teenusele, kui Te ei ole selle poolega tuttavad või ei ole kindlad selle poole tahtes.

Olles huvitatud hüperlinkide loomisest veebilehele www.foxtv.ee, peate Ettevõttega enne lingi lisamist ühendust võtma siin: [Sille.Ruus@fox.com]. Hüperlinke luues ei tohi Te mingil viisil, otseselt või vihjamisi, viidata sellele, et www.foxtv.ee või Ettevõte või selle vastavad töötajad, agendid, direktorid, juhtkond või aktsionärid toetavad, avaldavad toetust või tuge lingitud veebilehele.

Liikmete vahelised vaidlused
Te olete ainuisikuliselt vastutav oma suhtlemise eest teiste Ettevõtte kasutajatega, Kolmandate Poolte Teenuste pakkujatega ja teiste pooltega, kellega ühendust Ettevõtte Teenuste kaudu võite võtta. Ettevõte jätab endale õiguse, kuid ei võta mingit kohustust, nendesse tülidesse ükskõik millisel viisil sekkuda.

Privaatsus- ja küpsiste poliitika
Ettevõtte Teenuste kasutamist reguleerivad ka meie Privaatsuspoliitika ja meie Küpsiste Poliitika, mis on selle viitega käesolevasse Kokkuleppesse inkorporeeritud.

Lahtiütlused
Ettevõtte Teenuseid pakutakse „nagu on“ ja „nii nagu saadaval on“, Ettevõte ei garanteeri ega luba spetsiifilisi tulemusi Ettevõtte Teenuste kasutamisel. Ettevõte ütleb sõnaselgelt lahti kõigist garantiidest ja ükskõik millistest tingimustest, kas sõnaselgetest või vihjatutest, sealhulgas, kuid mitte ainult, vihjatud müügigarantiidest, kindlale tingimusele sobivusest ja mitterikkumistest. Eriti oluliselt ei anna Ettevõte mingit garantiid, et Ettevõtte Teenuste kasutamine on häireteta, õigeaegne, turvaline või veatu või et teave, mille Te omandate Ettevõtte Teenuste või Kolmandate Poolte Teenuste (sealhulgas, kuid mitte ainult Kasutajate Loodud Sisu või kolmandate poolte reklaamid) oleks täpne või usaldusväärne. Mitte mingil juhul ei ole Ettevõte vastutav kahju eest, mis on tingitud muuhulgas, kuid mitte ainult: varalisest kahjust, isiklikust vigastusest või surmast; Ettevõtte Teenuste kasutamisest; probleemidest või tehnilistest riketest, mis on Ettevõtte Teenustega seotud; Ettevõtte ürituse külastamisest; Ettevõtte Teenuste kaudu alla laaditud või muul viisil omandatud materjalist; Kasutajate Loodud Sisust; kolmandate poolte reklaamidest või Kolmandate Poolte postitustest Ettevõtte Teenustes või nendega seotult; leitav nii online- kui offline-režiimis. Kasutajate Loodud Sisu, kolmandate poolte reklaamide, Kolmandate Poolte Teenuste ja kolmandate poolte pakutud kaupade ja teenuste kasutamine toimub Teie ainuvastutusel ja Teie oma riskil. Kasutajate Loodud Sisu, kolmandate poolte reklaamid ja Kolmandate Poolte Teenused ei peegelda tingimata Ettevõtte arvamusi või poliitikaid.

Vastutuse piirangud
ETTEVÕTE EI OLE ÜHELGI JUHUL VASTUTAV TEIE VÕI KOLMANDA POOLE KAUDSETE, TINGITUD, NÄITLIKE, JUHUSLIKE, ERILISTE VÕI KARISTUSLIKE KAHJUDE EEST, SEALHULGAS, PIIRANGUTETA, KA MITTE KAOTATUD KASUMIST TINGITUD KAHJUSID (NII KAUDSEID KUI OTSESEID), MIS ON TINGITUD ETTEVÕTTE TEENUSTE KASUTAMISEST, ISEGI KUI ETTEVÕTET ON NÕUSTATUD SÄÄRASTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEGA SEOSES. HOOLIMATA ÜHESTKI SIIN SISALDUVAST VASTURÄÄKIVUSEST, ON ETTEVÕTTE VASTUTUS ÜKSKÕIK MILLISEL ALUSEL JA HOOLIMATA VORMIST, TEIE EES PIIRATUD SUMMAGA, MILLE OLETE ETTEVÕTTE TEENUSTE SAAMISEKS TEENUSTE KASUTAMISE AJAL TASUNUD. MISKI ANTUD KOKKULEPPES EI VÄLISTA EGA MINGIL VIISIL PIIRA ETTEVÕTTE VASTUTUST SURMA VÕI ISIKLIKU VIGASTUSE KORRAL, MIS ON TINGITUD ETTEVÕTTE HOOLETUSEST VÕI MUUST TEGURIST, MILLE PUHUL SEADUS EI LUBA PIIRATA EGA VÄLISTADA ETTEVÕTTE VASTUTUST.

Vaidlused
Kokkuleppele rakenduvad Eesti seadused, millega kooskõlas tuleb Kokkulepet ka tõlgendada, sõltumata kollisioonist õigusnormidega. Teie ja Ettevõte nõustute igasuguste Kokkuleppest või Ettevõtte Teenustest tingitud vaidluste lahendamiseks pöörduma vaid Eesti kohtute poole.

Vastutusest vabastamine
Te nõustute Ettevõtte, tema Sidusettevõtted, töövõtjad ja teised partnerid ning nende vastavad juhid, agendid, partnerid ja töötajad vastutusest vabastamisega, nõustudes, et nad ei ole vastutavad ühegi kahju, võlgnevuse, nõude või nõudmise ees, mis on sealhulgas, kuid mitte ainult: mõistlikud juriidilised kulud, mida kolmas pool peab kandma www.foxtv.ee või Ettevõtte Teenuste tõttu või nendega seoses; Teie poolne Kokkuleppe rikkumine; Teie poolne teiste õiguste rikkumine või Sisu, mida Teie postitate või muul viisil edastate Ettevõtte Teenuste kaudu või nendega seoses.

Soovimatud esildised
Ettevõte ei aktsepteeri teadlikult, Ettevõtte Teenuste kaudu või muul viisil, soovimatuid esildisi, mille hulka kuuluvad, kuid mis ei ole ainult: blogiideede, artiklite, stsenaariumite, süžeede, fännilugude, tegelaste, joonistuste, teabe, vihjete, ettepanekute, ideede või kontseptsioonide esitamine. Ettevõtte poliitika kohaselt kustutakse säärased kirjutised ilma neid lugemata või teistele Ettevõtte või Sidusettevõtete töötajatele saatmata. Seega on võimalik sarnasus soovimatu esildise ja mõne Ettevõtte või Sidusettevõtte loovtöö elemendi, sealhulgas, kuid mitte ainult filmi, sarja, loo, pealkirja või kontseptsiooni vahel puhtjuhuslik. Kui soovimatud esildised saadetakse Ettevõttesse Ettevõtte Teenuste (sealhulgas, kuid mitte ainult avaliku foorumi) kaudu, siis võidakse sääraseid esildisi ja autoriõiguseid kasutada, kopeerida, edasi litsentseerida, edastada, kohandada, jagada, avalikult esitada, kuvada või kustutada nii nagu Ettevõte (vaata ka „Teie omandiõigused“) sobivaks peab. Te nõustute sellega, et Teil ei ole mitte mingit õigust saada kompensatsiooni, tunnustust ega teadaannet loodud Sisu eest, saates meile soovimatu esildise, annate ära oma õiguse esitada Ettevõtte või Sidusettevõtte vastu nõue, mis on seotud soovimatute esildistega, sealhulgas, kuid mitte ainult: ebaaus konkurents, näilise lepingu rikkumine või konfidentsiaalsuse rikkumine.

Võimalused töötamiseks
Ettevõte võib aeg-ajalt üles panna töökuulutused, täitmaks Ettevõtte Teenuste jaoks vajalikke töökohti, võides kutsuda kasutajaid resümeesid esitama. Esitades oma nime, kontaktinfo ja/või isikliku teabe Ettevõttele, vastates töökuulutusele, nõustute sellega, et Ettevõte kasutab saadud teavet kõigil seaduslikel ja legitiimsetel palkamiseesmärkidel. Te nõustute sellega, et Ettevõttel on oma äranägemise järgi õigus edastada teavet oma Sidusettevõtetele legitiimsetel ärilistel eesmärkidel seoses võimalik töövõtuga. Miski siin Kokkuleppes ega Ettevõtte Teenustes ei oma tähendust, mis annaks lubaduse võtta ühendust, intervjueerida ning palgata ükskõik millist indiviidi, kes esitab Ettevõttele oma info, ühtlasi ei anta käesoleva Kokkuleppega või Ettevõtte Teenustes sisalduvaga lubadust, et Ettevõte vaataks läbi kogu teabe, mis kasutajad Ettevõtte Teenuste kaudu Ettevõttele esitavad. Teie isiklikku teavet töödeldakse kooskõlas meie Privaatsuspoliitikaga.

Muu
Ettevõtte võimetus rakendada või kehtestada õigust või sätet, mis leidub siin Kokkuleppes, ei tähenda selle sätte tühisust. Kokkuleppes leiduvatel peatükkide pealkirjadel ei ole mingit juriidilist ega lepingulist mõju. Kokkulepe omab nii suurt juriidilist jõudu, kui on maksimaalselt lubatud. Kui mõni käesoleva Kokkuleppe säte on ebaseaduslik, tühine või mittejõustatud, siis loetakse too säte Kokkuleppest välja lõigatuks, mitte mõjutades ülejäänud sätete kehtivust või kehtestatavust.

Võtke meiega palun siin ühendust: [Sille.Ruus@fox.com] Kokkuleppega seotud küsimuste korral.

MA OLEN LUGENUD KOKKULEPET JA SAANUD ARU SELLE SISUST NING NÕUSTUN KÕIGI ÜLAL LEIDUVATE SÄTETEGA.